Recent Posts
Featured Posts

עו"ד אורן שפלר - "אמנת הים ופיתוח מאגרים ותשתיות בים כאמצעי לשיתוף פעולה אזורי ושיקומה של רצועת עזה"

Adv Orin Shefler -- An article about "The United Nations Convention on the Law of the Sea, Delimitation of Maritime Boundaries and Offshore Infrastructure as a Means for Regional Cooperation and Reconstruction of the Gaza Strip."


An English translation to follow.


"עמדת הפתיחה של המשא ומתן העתידי בין ישראל לפלסטינים בזירה הימית מול רצועת עזה כבר לא תהיה כשהייתה. כל הצדדים הפנימו היטב את לקחי העבר, והחל מרוץ אזורי לפיתוח משאבי טבע בים התיכון, אשר ישפיע גם על פתרון הסכסוך הישראלי–פלסטיני. מבצע "שומר חומות" פגע בשלטון החמאס ברצועת עזה, אך לא מוטט אותו. ולצד זה – נשאר כשהיה המאבק הפוליטי והמדיני המתמשך מול ההנהגה הפלסטינית והמחלוקת על האזורים הימיים ומשאבי הטבע האזוריים. במאמר זה תוצג תפיסת עולם הקושרת בין הסדרת הגבולות הימיים של ישראל על פי אמנת הים לבין הסדרת הסכסוך הישראלי–פלסטיני ושיקומה של רצועת עזה. ההליך המדיני־ביטחוני בין ישראל לפלסטינים מכיל רובד מורכב הקשור לתביעות בעלות על מאגרי הגז והנפט בים. האבולוציה של הסכסוך מתרחקת מהתפיסות הביטחוניות הקלסיות המוכרות, שבנוגע להן נמצאים הפלסטינים בעמדת נחיתות מובנית, ועוברת לזירות אחרות שבהן יש להם סיכויים טובים להישגים מדיניים עם משמעויות כלכליות מרחיקות לכת. ואולי דווקא במציאות הזו ניתן ליצור הזדמנויות לשיתוף פעולה ואיזון אינטרסים בין הצדדים שיאפשרו ניצולם של משאבי הטבע לרווחת מדינת ישראל, מצרים והפלסטינים בחסות מדינות נוספות בעלות עניין".


Orin on Offshore Infrastructure and Gaza
.pdf
Download PDF • 3.04MB

Archive